ENGLISH  City Guide of the Pearl of Turkey  REKLAM

Acil Telefonlar

Featured Post, Şehir Rehberi: Bu ​​kılavuz altında

 

Birisi yaþamsal tehlike içine düþmüþse, bir kaza olmuþsa, çýkan bir yangýna iliþkin ihbarda bulunmak istiyorsanýz, ya da polisin acil yardimýna gereksinim duyuyorsanýz,

Acil Yardým Merkezinin genel acil telefon numarasýný arayabilirsiniz.

Acil Yardým Merkezi 112 
Acil yardým numarasýný bütün telefonlardan ücretsiz olarak arayabilirsiniz.

Acil yardým numarasýna kesinlikle sýradan hastalýk durumlarýnda telefon etmeyin!

112′yi aradýðýnýzda, þunlarý açýkça belirtmeniz gerekir:

1. Kimsiniz?
2. Ne oldu? Bildirmeniz gereken olay nedir?
3. Olay nerede oldu?
4. Olayda insanlar yaþamsal tehlike içinde mi?

Merkezden size sorulan sorularý sakin bir biçimde yanýtlayýn ve size Acil Yardým Merkezi tarafýndan izin verilmeden, yapmakta olduðunuz telefon görüþmesini bitirmeyin.
NOT: Acil yardým numaralarýna telefon ettiðinizde, cep telefonundan bile arýyor olsanýz, bölge kod numarasýný telefon numarasýnýn baþýna eklemenize gerek yoktur.

Alo Zabýta 153
Posta Kodu 119
Ýþ ve iþçi bulma 180
Tüketici Hattý 175
Telefon Borcu 163
Vergi Danýþma 189
Uyandýrma 195
Fonotel 141

Diðer Önemli Þehir Linkleri

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý
Baþbakanlýk Maliye Bakanlýðý Ulaþtýrma Bakanlýðý
TÜBÝTAK Gümrük Müsteþarlýðý Merkez Bankasý
Avrupalý – Türk Ýþadamlarý Birliði Jandarma Genel Komutanlýðý Devlet Planlama Teþkilatý Müsteþarlýðý
Dýþiþleri Bakanlýðý Rekabet Kurumu Türk Patent Enstitüsü
Sermaye Piyasasý Kurulu Türk Akreditasyonu Kurumu Devlet Istatistik Enstitüsü
Maliye Bakanlýðý Hesap Uzmanlarý Kurulu Ýstanbul Menkul Kiymetler Borsasý (ÝMKB) Bankacýlýk Düzenleme ve Denetleme Kurumu
Resmi Gazete Hazine Müsteþarlýðý Türk Eximbank
Doðu Anadolu ihracatçýlar Birliði Uluslararasý Nakliyeciler Derneði Ýhracatý Geliþtirme Etüd Merkezi
T.C. Baþbakanlýk Basýn-Yayýn ve Enformasyon Genel Müdürlüðü (BYEGM) Orta Anadolu Ýhracatçý Birliði Genel Sekreterliði Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði